InStapje

Instapje is bedoeld voor laagopgeleide ouders met een kind tussen 1 en 2 jaar. De doelstelling van Instapje is het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties. Instapje probeert deze doelstelling te bereiken door de kwaliteit van de ouder-kindinteractie te verbeteren.

Instapje is een gezinsstimuleringsprogramma. Het programma duurt ruim zes maanden. Wekelijks worden huisbezoeken afgelegd door een Instapje-medewerkster. Tijdens deze huisbezoeken wordt er met name aandacht besteed aan vier opvoedingsthema's: emotionele steun bieden, respect tonen voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen & informatie en uitleg geven. Voor de moeders worden deze opvoedingsthema's vertaald in praktijk voorbeelden. De medewerkster bespreekt het onderwerp met de moeder en de activiteiten met het kind voor. De medewerkster laat zien hoe de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en aangemoedigd kan worden. Daarna neemt de moeder de rol van de medewerkster over.

Instapje stimuleert:

  • De veerkracht of algemene competentie van het kind: het vermogen van een kind om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en probleemoplossingstrategieën te benutten. De veerkracht van een kind wordt mede bepaald door de interactie tussen moeder en kind. 
  • De sociale competentie van het kind: het vermogen van het kind om hulp en uitleg te vragen. De sociale en communicatieve vaardigheden in de omgang met anderen wordt hierdoor vergroot. Een belangrijke voorganger is de relatie tussen moeder en kind. Het kind leert door deze relatie dat hij / zij op andere mensen kan vertrouwen en hoe fijn het kan zijn om een band te hebben.
  • Kennis en vaardigheden van het kind: het gaat hier met name om de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van het kind. Het Instapje programma is bevorderlijk zouden voor de taal- en cognitieve ontwikkeling.
  • De onderwijsondersteuning: een goede ondersteuning van een schoolgaand kind door zijn primaire opvoeders is voor de onderwijskansen van het kind van groot belang.

Vuistregels van Instapje gericht op de kwaliteit van de interactie:

  1. Steun je kind: Een kind heeft zijn ouders nodig die met hem meedoen en meeleven. Ouders, die positief reageren op hun kind, het kind aanmoedigen dingen te doen en hem troosten als hij dat nodig heeft. Daardoor voel het kind zich veilig en wordt actiever. Hij krijgt vertrouwen dat hij allerlei dingen zelf kan doen.
  2. Volg je kind: Een kind leert heel veel door dingen zelf te doen. Ouders dienen hun kind in de gelegenheid te stellen om (eerst) zelf dingen uit te proberen. Ook is het belangrijk dat ouders kijken en luisteren naar het kind en ingaan op de signalen van het kind.
  3. Bied je kind structuur: een kind wil heel graag leren hoe alles in elkaar zit. Zijn ouders kunnen de wereld om hem heen een beetje begrijpelijker maken. Het is belangrijk structuur aan te brengen in wat er om hem heen gebeurt.
  4. Praat met je kind: Praten met je kind over allerlei dingen en uitleggen wat het kind nog niet begrijpt, bevordert zijn ontwikkeling.